Ten etap konsultacji już się zakończył.

Pobierz raport

Zgłoszone opinie i propozycje zmian

 
Pomoc

Zgłoszone opinie i propozycje zmian

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Treść oryginalna
Przyjmując Program Współpracy Gminy Kurów z Organizacjami Pozarządowymi
i innymi podmiotami, Rada Gminy deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć
umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań
ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami
I. Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą,
a organizacjami pozarządowymi dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej.
2. Celami szczegółowymi programu są:
1) wzmacnianie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy
jakości życia wspólnoty mieszkańców, przez wspieranie organizacyjne i finansowe
ich działań, na zasadach określonych ustawą;
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
3) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych;
4) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych
VII. Sposób realizacji programu
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym
podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego
konkursu ofert.
propozycja zmiany

Autor: Małgorzata Kotowska Data: 2021-11-16, 16:36

  |   0
Przyjmując Program Współpracy Gminy Kurów z Organizacjami Pozarządowymi
i innymi podmiotami Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Rada Gminy deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć
umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej rozwoju ekonomii społecznej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań
ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami ekonomii społecznej i solidarnej.
I. Cel główny i cele szczegółowe programu
1. Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą,
a organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej dla stworzenia warunków do rozwoju inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej.
2. Celami szczegółowymi programu są:
1) wzmacnianie działań organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej działających na rzecz poprawy jakości życia wspólnoty mieszkańców, przez wspieranie organizacyjne i finansowe
ich działań, na zasadach określonych ustawą;
2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;
3) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
4) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych
5) Podnoszenie standardów realizacji zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej poprzez pełną współpracę i wsparcie organów Gminy i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ( w skrócie OWES)
6) Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w regionie, poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej kulturę i tradycję;
7) Wsparcie Gminy dla podejmowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej nowych inicjatyw i wykorzystywanie wszelkich dostępnych procedur służących ich skutecznej realizacji;
8) Włączenie zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi Gminy;
VII. Sposób realizacji programu
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym
podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie w trybie otwartego
konkursu ofert oraz z zachowaniem aspektów społecznych lub klauzul społecznych.
dodatkowo w każdym miejscu dokumentu gdzie mowa o organizacjach pozarządowych dopisać podmioty ekonomii społecznej
Uzasadnienie
Od ponad roku funkcjonuje w Gminie Spółdzielnia socjalna i warto ja tez uwzględnić w programie oraz uwzględnić inne podmioty ekonomii społecznej. Jeżeli chodzi o klauzule czy aspekty społeczne to jest na to kładziony coraz większy nacisk żeby to wpisywać w programach
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Brak aktywności
Do góry