Konsultacje Urzędu  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Konsultacje "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku"

Konsultacje "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku"

Konsultacja zakończona 2023-05-17

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku"

Opis

Konsultacje "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku"

Szczegółowy opis konsultacji

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o: opracowaniu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku" i wyłożeniu do publicznego wglądu ww. dokumentu.

"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku" wyznacza zadania w zakresie ograniczenia zużycia energii finalnej, ograniczenia emisji CO2 oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dokument ten wykazuje ponadto kierunki działań w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, tym samym emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. Zadania przewidziane do realizacji dotyczą w szczególności wymiany źródeł ciepła na kotły spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, w budynkach mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej, termomodernizacji obiektów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej, a więc małych instalacji OZE.

"Projekt założeń (…)" zawiera wszystkie kluczowe elementy. Niniejsze opracowanie, zgodnie z art. 19 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) powinno zawierać:
- Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
- Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła, wytarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
- Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
- Zakres współpracy z innymi gminami.

Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, umożliwia ponadto:
- Skuteczne zarządzanie gospodarką energetyczną gminy,
- Uzyskanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej,
- Skuteczne oddziaływanie na zmniejszenie kosztów usług energetycznych,
- Osiąganie wymiernych efektów w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 art. 58 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy ooś wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu. Organy te uzgodniły odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku”.

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kurów ul. Lubelska 25, 24-170 Kurów oraz na Portalu Partycypacji Społecznej Gminy Kurów https://konsultacje.kurow.eu/.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 27.04.2023 r. do dnia 17.05.2023 r. (włącznie).
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Kurów ul. Lubelska 25, 24-170 Kurów,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kurów w godzinach pracy Urzędu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: gmina@kurow.eu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kurów.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kurów oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://konsultacje.kurow.eu/.
W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Podstawa prawna

Art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.)

Obszar tematyczny

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Administrator konsultacji

Jarosław Michna

Termin konsultacji

2023-04-27 - 2023-05-17

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-06-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-04-27
2023-04-27

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku
Termin
2023-04-27 - 2023-05-17
Koniec konsultacji: 2023-05-17

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 116 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Formularz zgłaszania uwag - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kurów do 2037 roku

Do góry